global müşderilere umumy bug çözgütleri bilen üpjün ediň.

SIZ BILEN HER AYOL.

Üznüksiz tehnologiki innowasiýa arkaly Nobeth 20-den gowrak tehniki patent aldy, has köp hyzmat etdi
Dünýäniň iň gowy 500 kärhanasynyň 60-dan gowragy we önümlerini daşary ýurtlaryň 60-dan gowrak ýurdunda satdy.

MISSION

Biz hakda

Nobeth Termal Energy Co., Ltd Wuhan şäherinde ýerleşýär we Hytaýda bug generatorynyň öňdebaryjy kompaniýasy bolan 1999-njy ýylda esaslandyryldy.Biziň wezipämiz, dünýäni has arassa etmek üçin energiýa tygşytlaýan, ekologiýa taýdan arassa we howpsuz bug generatoryny etmek.Elektrik bug generatoryny, gaz / ýag bug gazanyny, biomassa bug gazanyny we müşderi bug generatoryny gözledik we ösdürdik.Indi 300-den gowrak bug generatorymyz bar we 60-dan gowrak okrugda gaty gowy satýarys.

        

ýakynda

HABARLAR

 • Gaz bug generatorynyň adaty bolmadyk ýanmagy bilen nähili göreşmeli?

  Fuelangyç gazy bug generatorynyň işleýşi wagtynda dolandyryjylaryň nädogry ulanylmagy sebäpli enjamlaryň adaty bolmadyk ýanmagy bolup biler.Bu ýagdaýda näme edilmeli?Hiç kim size bu meseläni nähili çözmelidigini öwretmek üçin gelenok.Anormal ýanmak ikinji derejeli ýanmakda we flýuda ýüze çykýar ...

 • Bug generatory suw çykaranda ýylylygy ýitirmegi nädip azaltmaly?

  Daşky gurşawy goramak nukdaýnazaryndan her kim bug generatorlarynyň gündelik zeýkeşini gaty biderek zat diýip hasaplar.Wagtynda gaýtadan işläp, has gowy ulanyp bilsek, bu gowy zat.Şeýle-de bolsa, bu maksada ýetmek birneme kyn we mundan beýläk talap edilýär ...

 • Metaly bug generatorynda nädip örtmeli

  Elektroplatirlemek, metaldan ýa-da garyndydan örtülen bölekleriň üstünde metal örtük emele getirmek üçin elektrolitiki prosesi ulanýan tehnologiýa.Umuman aýdylanda, örtülen metal hökmünde ulanylýan material anod, örtülmeli önüm bolsa katoddyr.Örtülen metal m ...

 • Bug generatorynyň iş çykdajylaryny nädip azaltmaly?

  Bug generatoryny ulanyjy hökmünde, bug generatorynyň satyn alyş bahasyna üns bermekden başga-da, ulanylanda bug generatorynyň iş çykdajylaryna hem üns bermeli.Satyn almak çykdajylary diňe statiki bahany saklaýar, amal çykdajylary bolsa dinamiki bahany saklaýar.Nädip azaltmaly ...

 • Gaz bug generatorynda gaz syzmagynyň öňüni nähili almaly

  Dürli sebäplere görä, gaz bug generatorynyň syzmagy ulanyjylara köp kynçylyklary we ýitgileri döredýär.Şeýle problemanyň öňüni almak üçin ilki bilen gaz bug generatorynda gazyň syzyş ýagdaýyny bilmelidiris.Geliň, bug bug öndürijileriniň gaz syzmagynyň öňüni alyp biljekdigine göz aýlalyň?Diňe f ...