global müşderilere umumy bug çözgütleri bilen üpjün ediň.

SIZ BILEN HER AYOL.

Üznüksiz tehnologiki innowasiýa arkaly Nobeth 20-den gowrak tehniki patent aldy, has köp hyzmat etdi
Dünýäniň iň gowy 500 kärhanasynyň 60-dan gowragy we önümlerini daşary ýurtlaryň 60-dan gowrak ýurdunda satdy.

MISSION

Biz hakda

Nobeth Termal Energy Co., Ltd Wuhan şäherinde ýerleşýär we Hytaýda bug generatorynyň öňdebaryjy kompaniýasy bolan 1999-njy ýylda esaslandyryldy.Biziň wezipämiz, dünýäni has arassa etmek üçin energiýa tygşytlaýan, ekologiýa taýdan arassa we howpsuz bug generatoryny etmek.Elektrik bug generatoryny, gaz / ýag bug gazanyny, biomassa bug gazanyny we müşderi bug generatoryny gözledik we ösdürdik.Indi 300-den gowrak bug generatorymyz bar we 60-dan gowrak okrugda gaty gowy satýarys.

        

ýakynda

HABARLAR

 • Bug enjamlaryny goldaýan laboratoriýany nädip saýlamaly?

  Ylmy gözleg institutlarynda we uniwersitetlerinde synag synaglarynda hiç hili bug generatorlary giňden ulanylýar.1. Tejribe gözlegleri bug öndüriji senagata syn 1. Bug generatorlaryny goldamak boýunça synag synaglary esasan uniwersitet synaglarynda we ylmy gözleglerde ulanylýar ...

 • Bug generatory bug döredende näme bolýar?

  Bug generatoryny ulanmagyň maksady aslynda ýyladyş üçin bug emele getirmek, ýöne soňraky reaksiýalar köp bolar, sebäbi bu wagt bug generatory basyşy ýokarlandyryp başlar we beýleki tarapdan, gazanyň suwunyň doýma temperaturasy kem-kemden we bilelikde ...

 • Bug generatorlaryndan galyndy gazy nädip gaýtadan işlemeli we gaýtadan ulanmaly?

  Silikon guşaklary öndürmek prosesinde ekologiki gurşa uly zyýan ýetirjek köp sanly zyýanly galyndy gaz tolueni çykar.Tolueni gaýtadan işlemek meselesini has gowy çözmek üçin kompaniýalar bug uglerodyny siňdirmek tehnologiýasyny yzygiderli kabul etdiler, ...

 • Bug sterilizasiýa prosesi

  Bug sterilizasiýasy birnäçe basgançakdan durýar.1. Bug sterilizatory gapyly ýapyk gapdyr we materiallary ýüklemek üçin gapy açylmalydyr. Bug sterilizatorynyň gapysy arassa otaglarda zatlaryň we daşky gurşawyň hapalanmagynyň ýa-da ikinji derejeli hapalanmagynyň öňüni almaly ...

 • Köprü asfaltlamak, sement hyzmaty, bug generatorlarynyň möhüm roly

  Roadsol gurýarysmy ýa-da jaý gurýarysmy, sement möhüm materialdyr.Sement önümleriniň temperaturasy we çyglylygy, sement gurluşlarynyň berkligine täsir edýän zerur şertlerdir.Elbetde, bu diňe bir däl, sement plitalary, sement tagtalary, sement turbalary we ş.m. bar.