Bug öndüriji

Lukmançylyk derman

(2019 Jiangsu syýahaty) Nanjing Siyuan Biomedical Technology Co., Ltd.

Lukmançylyk dezinfeksiýa bug maşyny

Salgysy:Jiangsu welaýatynyň Nanjing şäheri, Jiangning etraby, Tangshan köçesi, Şangfeng jemgyýeti, Tangshan Cuigu oba hojalyk görkeziş seýilgähi.

Maşyn modeli:AH72KW / AH108KW Toplumlaryň sany: 2 toplum.

Ulanylyşy:Gaz sanjym bufer tanky, bugarmak üçin tank, çykaryjy bak we ýyladyş suwy.

Çözgüt:Müşderi, täze adaty Hytaý lukmançylygy we saglyk iýmitleri, esasanam Fenglingsen markasy ginseng kapsulalary we ş.m. gözlemek we ösdürmekde ýöriteleşen biomedikal önümleri we saglyk iýmitlerini gözlemek we ösdürmek bilen meşgullanýar, şonuň üçin enjamlarymyz laboratoriýa enjamlary bilen gabat gelýär, synag Diňe üstünlikli bolanda köpçülikleýin öndürip bolýar.

1) AH72KW enjamlary esasan 0,2 kub gaz sanjym bufer tanky bilen enjamlaşdyrylandyr.Buglaýyş tankynyň we çykaryjy tankyň göwrümi belli däl (müşderi näçeräk uludygyny bilenok) we bu enjam bir wagtyň özünde açylyp, on minutda 4 basyşa ýetip biler.Hususan-da, bu hünär synag taslamasy bolany üçin kän açylmaýar;

2) AH108KW esasan gyzgyn suwy gyzdyrmak üçin ulanylýar.1 tonna suwy 176-a çenli gyzdyrmak üçin 1 sagat töweregi wagt gerek.

Dik elektrik bug öndürmek

Müşderi bilen pikir alyşma:Gaz çalt öndürilýär we bug ýeterlikdir.Şeýle-de bolsa, enjamlarymyzyň geljekde kämilleşdirilip bilinjekdigine umyt edýäris.Müşderi AH108KW-da gowulaşdy we enjamlarymyzyň işe başlamagyna we durmagyna gözegçilik etmek üçin jübi telefonyny birikdirdi.Bu amaly has amatly eder.

Meseläni çözüň:

1. AH72KW suw çüýşesiniň ýüzýän topy suwy saklap bilmeýär we ussa adaty ulanyşa sazlaýar we dikeldýär;

2. AH108KW enjamynyň ýyladyjy turba rulony ýakyldy we ussat rulony yzygiderli berkitmegi ýada salýar;

3. Operatorlar enjamlary gaty gowy bilýärler we kanalizasiýa her gün basyş astynda akýarlar;

4. Müşderilere enjamlary dogry işlemäge we gündelik tehniki hyzmaty ýerine ýetirmäge öwrediň.

(2018 Henan syýahaty) Henan Sinxiang merkezi hassahanasy

Gaplaýyş enjamlary (106)

Maşyn modeli:NBS-AH-60kw;

Toplumlaryň sany:5 toplum;

Ulanylyşy:Pulsirleýji wakuum basyşy bug sterilizatorlary (hirurgiki gurallary we hirurgiki eşikleri sterilizasiýa etmek) bilen bilelikde ulanylýar.

Çözgüt:Bäş 60kw-AH bäş sany togtadýan wakuum basyşy bug sterilizatorlary bilen ulanylýar.Bir täsir edýän vakuum basyşy bug sterilizatorynyň ululygy 1,2 kub metr, adaty iş basyşy 2 basyş, temperatura 132 dereje.Gazan otagynda elektrik dolandyryş kabineti bir bug generatoryny dolandyrýar, bug turbalary yzygiderli birikdirilýär, uly daşarky suw çüýşesi bäş bug generatoryna suw berýär, Tean bolsa gaz otagyny sowatmak üçin kondisionerli şkaf bar.

Bellik:Täze enjam satyn alnandan soň bäş sany 60kw bug generatory doly açylýar we adaty ýagdaýda diňe dört sterilizator ulanylyp bilner (bu hassahanada ulanylýan sterilizatorlar bir wagtyň özünde seýrek açylýar we olar) gezekli-gezegine ulanylýar, meselem, bu enjam zarýad berýär we şol enjam çykyp başlaýar, sebäbi bir gezekde diňe bir ýa-da birnäçe material sterilizasiýa edilip bilner, ýöne bu sterilizasiýa edilenden soň, indiki material tolkuny ýene gelip biler. , şonuň üçin bu enjam ulanylyşyny bes edýär, başga bir maşyn ýüklenýär we alternatiw ulanylyş bolup başlaýar).Sterilizatorlar bir wagtyň özünde işlese, bäş 60kw bug generatory diňe üç sany sterilizator sürüp bilýär (bu şert, “Nobles” bug generatorynyň şol bir modeliň sterilizatory üçin näderejede uludygyny hasaplamak üçin ulanylyp bilner).Şeýle-de bolsa, häzirki wagtda bäş maşyn doly açyldy we şol bir wagtyň özünde diňe iki sterilizator ulanylyp bilner, üç sterilizator bolsa gezekli-gezegine ulanylyp bilner (sebäbi: birnäçe ýyladyş turbalary döwüldi we gaz çykarylyşy azaldyldy) .

Energiýany tygşytlaýan bug generatory

Müşderiniň pikirleri:Bug hereketlendirijisiniň basyşy bäş basyşa ýetýär we iki basyş üçin sterilizator gowşurylanda adaty ulanylyp bilner.Häzirki wagtda gazyň mukdary ýeterlik däl we ýyladyş turbasynyň ýitmegi birneme uludyr, ýöne bu örän amatly we işleýşi gaty ýönekeý.

(2021-nji ýylda Şanxi syýahaty) Huadong Medisinasy (Si'an) Bohua Pharmaceutical Co., Ltd.

Kaşu hozy bişirýän maşyn

Maşyn modeli:120KW * 2, 150KW (satyn alyş wagty 2018.12)

Bölümleriň sany:3 birlik

Ulanylyşy:Esasan turbadaky bug ýapylanda, taýýarlyk ussahanalarynda guradylanda, suwuk düşeklerde, sendwiç küýzelerinde we pasterizasiýa edilende ätiýaçlyk hökmünde ulanylýar.

Meýilnama:

1. Derman 70 gradus temperaturada gyzgyn howa gutusy bilen 5 sagatlap guradylýar.

2. Bölejikleri suwuklandyrylan düşekde 120 dereje gyzgynlykda 2 sagatlap guradyň.

3. 200L sendwiç gazanda suwy 85 dereje 30 minutda gyzdyryň.

4. Pasterizasiýa temperaturasy 80 dereje, wagt 30 minut.

5. Enjam gurmak üçin 3 ussahana bar.Önümçilik ussahanalaryna girip bolmaýar.Önümçilik prosesi diňe buýruk berilýär we surata düşürip bolmaýar.

Kauçuk zawody üçin bug gazany
Gaplaýyş enjamlary (109)

Müşderiniň pikirleri:“Nobles” markasy barada internetde öwrendim, energiýa kompaniýasy dem alanda ilki bir enjam satyn aldy we gyssagly ulandy.

Sahypadaky meseleler:1. Suwuň hili gaty kyn, müşderilere bejermek üçin suw goşmak maslahat berilýär.

Sahypada okuw maksatnamasy:
1. Howpsuzlyk klapanlary we basyş ölçeýjileri yzygiderli barlanmaýar we müşderilere ýylda azyndan bir gezek barlamaly ýa-da täzeleri bilen çalyşmaly diýilýär.
2. Her gezek ulanylandan soň lagym suwuny basyş bilen akdyrmak maslahat berilýär.
3. Howpsuzlyk amaly bilimleri.

Köprini abatlamak üçin bug generatory
Bug otagy üçin bug ýasaýjy